مذاکره-اصول،فنون و ترفندها

ثبت نام دوره آموزشی مذاکره-اصول،فنون و ترفندها

سرفصل های دوره

هزینه دوره:۳۰۰,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام: ۱۳۹۷/۴/۳

◾️تعریف ها
◾️ویژگی های فرآیندی؛ بازی ها؛
▪️برنامه ریزی فردی و گروهی
▪️مذاکره با هدف جلسه مذاکره
▪️مذاکره با هدف رفع تنش های بعد از جلسه
▪️از ریل خارج شدن مذاکره
◾️مدل ذهنی مذاکره کننده
دریافت، ادراک، انتخاب و اقدام
▪️اطلاعات دسته بندی شده؛ باندل
◾️کلام، توافق و ترک مذاکره
▪️زبان بدن، حرکات صورت
▪️آرگمان و چیدمان محیط
▪️زمان و نوع حضور، معرفی و مواجهه
◾️بتنا BATNA
◾️اس بی اِی SBA
▪️تهاجمی
▪️تابع یا حسابگ
▪️پرورش
▪️هزینه های صریح و ضمنی
◾️پیش دستی کردن

◾️دوره موارد با رویکردی دیگر
◾️قواعد بازی
◾️منافع و مواضع
◾️مهارت ها
▪️پروپوزال نویسی
▪️لابی
▪️پیشنهاد فنی و مالی
◾️انواع مذاکره
▪️مذاکره برنده-برنده؛ تکنیک ها و ترفندها
▪️مذاکره برنده-بازنده؛ تکنیک ها و ترفندها
▪️مذاکره بازنده-بازنده؛ تکنیک ها و ترفندها
◾️جسم و روح مذاکره
◾️نقاط حساس
◾️زوپا ZOPA
◾️اخلاق و بی اخلاقی
◾️حالت های مذاکره
◾️اصول و فنون
◾️ترفندهای مذاکره
◾️هنرهای مذاکره
◾️مدیریت جو جلسه

◾️ویژگی های مشترک مذاکره کنندگان
شش وجهی که در هر گام باید دید
▪️انسان و نگاه انسانی
▪️افق زمانی
▪️خطای ارتباطی
▪️خطای ادراکی
▪️حل مسأله
◾️ارزش
◾️منافع و مواضع
-هم زمان چند پیشنهاد هم ارزش روی میز مذاکره بگذارید
◾️مهارت ها
-مهارت ارایه
▪️پروپوزال نویسی
▪️پیشنهاد فنی و مالی
-مهارت پیشنهاد

نام و نام خانوادگی